> column.php?nr=46852&stuurdoor

ColumnTer inspiratie 
Vader waarom is deze nacht anders dan andere nachten….? Op zondag 9 februari jl. is de Paaskring begonnen vanaf die dag zal het nog 70 dagen duren voordat we Pasen vieren. De Paaskring duurt tot 50 dagen, zeven weken, na Pasen en dan is het Pinksteren.  Pasen en Pinksteren zijn feestdagen die deel uitmaken van ons leven. Het zijn feesten voor gedenken en vieren. Met Pasen vieren we de Opstanding van nieuw leven, een nieuw begin en we gedenken Gods bevrijding uit het slavenland Egypte. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de heilige Geest en we gedenken dat G’d een Verbond sluit met het volk Israël en de gave van de Tien Woorden aan de voet van de berg Sinai. Deze verhalen horen bij elkaar en het is belangrijk om naast elkaar te horen. Want zonder de verhalen uit het Oude Testament zouden we niets begrijpen van de verhalen uit het Nieuwe Testament. Zonder gedenken kunnen we niet vieren. Dat weet elk joods gezin dat Pesach viert. Als de Seider op de avond van Pesach begint, stelt het jongste kind deze vraag: ‘Vader waarom is deze nacht anders dan andere nachten….?’  En dan wordt het verhaal verteld over de Uittocht uit Egypte.  ‘Eens waren wij slaven, mijn kind…’  In Exodus 1 lezen we: Ze werden afgebeuld, ze werden mishandeld en pasgeboren jongetjes moesten worden gedood. Het zijn woorden van lang geleden, maar ze klinken van deze tijd. Als Jozef zijn vader en zijn elf broers naar Egypte haalt vanwege de hongersnood in Israël, zit er een Farao op de troon die er in gelooft dat Jozef het beste is wat Egypte kon overkomen. In tegenstelling tot de farao in Mozes’ tijd, want deze farao haat dat rare volk met die vreemde G’d. Die Hebreeërs worden steeds talrijker en dat moet stoppen, voordat Egypte haar eigen cultuur verliest.  “Weg met al die asielzoekers, straks wordt Nederland nog geïslamiseerd”, klinkt de roep in ons land. Het zijn venijnige woorden van lang geleden, die tegenwoordig aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Ook vandaag worden muren gebouwd om vreemdelingen buiten de deur te houden. En niet alleen in Amerika en Israël, maar ook ons eigen land kent haar papieren muren. En de farao’s van vandaag zitten op hun gouden tronen, ondertekenen boze wetten en trekken zich niets aan van wat er mondiaal gebeurt.  
 
Gelukkig heeft elke generatie in elk land naast haar farao’s ook haar mensen met lef. Dit zijn de mensen die voorop lopen. Ieder dorp en elke stad heeft gelukkig haar duwers en trekkers, haar eigen voorlopers. Dit zijn mensen en gemeenteleden die zeggen: “Het moet anders”! Het zijn mensen die opkomen voor recht en gerechtigheid. Het zijn mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking en we vinden ze in alle denominaties en ver daarbuiten. Het zijn mensen die weten van goed en kwaad, omdat ze op de een of andere manier heilige huiver hebben voor het leven en het grote Mysterie. Het Mysterie van het grote Niet Weten, maar toch geloven dat er hoe dan ook iets moet zijn dat ons leven bepaalt. Een mooi voorbeeld daarvan in de Bijbel, zijn de beide vroedvrouwen Sifra en Pua. “Schoonheid en schittering” betekenen hun namen. Twee sterke Egyptische vrouwen, die ontzag hebben voor ieder menskind dat geboren wordt, want dat hoort bij hun beroep. Zij zorgen ervoor dat joodse jongetjes blijven leven tegen alle bevelen van de farao in. Door de eeuwen heen staan er mensen op die het kwade tij doen keren.  Hier in Dokkum zijn dat bijvoorbeeld een dominee en haar lieve vriendin. Twee dappere vrouwen die in de oorlog meerdere joodse kinderen weten te redden uit de klauwen van de farao’s van toen.  
Daarom is het zo bijzonder dat er op dit moment zoveel mensen bezig zijn om te achterhalen wat er in die donkere dagen in ’40 – ’45 heeft plaats gevonden in de pastorie van de DoRe-gemeente in Dokkum. Ds. Agniet Frevel en Fem Steenbergen bieden met gevaar voor eigen leven, een veilig onderdak aan joodse kinderen. En waarom ze dat deden, omdat zij net als Sifra en Pua wisten van goed en kwaad. En bovenal omdat zij beiden ook heilige huiver hadden voor de Onnoembare. Als wij weten over de geschiedenis van zulke voortrekkers, dan durven wij ook de toekomst aan, ook al is die nog zo onzeker. Juist daarom hebben we deze verhalen nodig naast geloofsverhalen om ons een hart onder de riem steken en te doen geloven in morgen. Straks vieren we Pasen, het feest van bevrijding en nieuw begin. Wij kunnen alleen vieren als we ook kunnen gedenken. ‘Vader waarom is deze nacht anders dan andere nachten….?’ ‘Lieve kind omdat we denken aan de Ene die ons heeft bevrijd uit Egypte. Het geschiedde lang geleden en het geschiedt elke dag opnieuw.’ 
 
Korneel Roosma – de Vries


Terug

 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl