> agenda

Agenda

 
22 januari 2023, 10:00 uur

WereldBroederschapsDag Lawei Drachten

Drachten

De oorsprong ligt in de periode van de Zwitserse reformatie van Zwingli. In de groep rondom Zwingli bevond zich een aantal ontevreden leden; zij vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. Onder hen waren Conrad Grebel, Felix Mantz en Jörg Blaurock. Zij zochten contact met de theoloog Thomas Muntzer in Duitsland om met hem te spreken over de betekenis van avondmaal en doop. Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de groep van Grebel. Deze groep had al gevraagd of zij een afzonderlijke gemeente mocht stichten. Op 17 januari 1525 liet de Raad van Zürich een disputatie over de doop houden; hierna stelde men de kinderdoop verplicht. Op 21 januari kwam bovendien een verbod op de samenkomsten van de radicalen. Daarnaast werd een aantal mensen verbannen. Op de avond van zaterdag 21 januari 1525 vroeg Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ‘ware christelijke doop’. Toen hij die van Grebel ontvangen had, voltrok Blaurock de plechtigheid aan anderen. Iedere gedoopte werd nu ook doper en hiermee ontstond de doperse beweging.


De doopsgezinde gemeente van Floresta Buenos Aires (Argentinië) formuleert het zo:

Anabaptisten/doopsgezinden vormen een van de oudste niet-statelijke kerken; Zij ontpopten zich in het begin van de 16e eeuw als de 'radicaal-linkse vleugel' van de protestantse Hervorming. Haar radicaliteit kwam tot uiting in voorstellen zoals de scheiding van Kerk en Staat, de doop alleen van gelovigen, geweldloosheid en gewetensbezwaren tegen oorlogen, en haar nadruk op de aard van de kerk als een gemeenschap van discipelen van Jezus, zonder hiërarchieën, toegewijd aan vrede en gerechtigheid. 
Anabaptistisch geloof en praktijk kunnen als volgt worden samengevat: "Jezus is het centrum van ons geloof, gemeenschap is het centrum van ons leven en verzoening is het centrum van ons werk."

Los anabautistas - menonitas constituyen una de las más antiguas iglesias no estatales; surgieron a principios del siglo 16 como el «ala radical - izquierda» de la reforma protestante. Su radicalidad se manifestaba en propuestas tales como la separación entre Iglesia y Estado, el bautismo sólo de creyentes, la no violencia y objeción de conciencia a las guerras, y su insistencia en la naturaleza de la iglesia como comunidad de discípulos y discípulas de Jesús, sin jerarquías, comprometidos con la paz y la justicia. La fe y la práctica anabautista - menonitas pueden resumirse en estas palabras: "Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestras vidas y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo"


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl