> over ons > over remonstranten

Over Remonstranten

https://www.remonstranten.nl/product/houvast-aan-vraagzijde-bestaan/

Remonstranten vormen een open kerk die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. De individuele geloofsweg van mensen wordt gewaardeerd.
De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht.

De remonstrantse geloofsgemeenschap staat zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving. Zij is geworteld in het evangelie van Jezus Christus, maar voor remonstranten gaat het verhaal door. Remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie.
Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving. Bij de dialoog met vertegenwoordigers van andere christelijke kerken en van andere religies zijn de remonstranten actief betrokken.
In de remonstrantse kerk wordt niemand gediscrimineerd of achtergesteld. Mannen, vrouwen, hetero- en homoseksuelen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden. Als eerste kerk in Nederland gingen de remonstranten er al in 1986 toe over om ook de levensverbintenissen van partners van gelijk geslacht in te zegenen.
Remonstranten willen God eren en dienen:

  • in hun persoonlijke spiritualiteit;
  • door betrokkenheid bij hun geloofsgemeenschap;
  • door hun inzet in de samenleving, in het bijzonder voor allen die in en buiten Nederland in de marge zijn geraakt of dreigen te raken.

Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor remonstranten twee kanten van dezelfde zaak.

de Beginselverklaring

De remonstranten hebben een beginselverklaring. Dat is iets anders dan een belijdenis. Remonstranten kennen ook belijdenissen.

Hoe zit dat?


De Remonstrantse Broederschap† † † † † is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

Geschiedenis

In de geschiedenis van de remonstranten is driemaal een belijdenis opgesteld.† † † † † † † † De eerste belijdenis dateert uit 1621. Tot het opstellen daarvan werd besloten† † † † † † † † † in in de oprichtingsvergadering van de remonstranten in†Antwerpen†.† † † † † † † † † † † † † † Een belijdenis werd toen om pragmatische redenen noodzakelijk geacht,† † † † † † † † †namelijk om vergunning tot het uitoefenen van de godsdienst te kunnen† † † † † † † † † vragen. De tweede belijdenis kwam tot stand in het begin van de† † † † † † † † † † † † † † Tweede Wereldoorlog "ter handhaving van de geloofswaarheid in een tijd, waarin† † † † † † die waarheid wordt bedreigd; daarom moet zij duidelijk en concreet zijn." Ook† † † † † † † toen was het dus een invloed van buiten die aanleiding was tot het opstellen van een belijdenis.††
Een derde belijdenis werd aanvaard op de Algemene Vergadering van 10 juni 2006.†
Natuurlijk kwamen deze belijdenissen pas na veel denken en overleg tot stand.† † † † † † Maar voorop stond, dat men zich niet aan de belijdenis gebonden behoefde† † † † † † † † † † † te voelen,† tenzij men er overtuigd van was, dat de belijdenis met zijn† † † † † † † † † † † † † † of haar persoonlijke geloofsovertuiging overeenkomt.

Tijdgebonden

Voor de remonstranten zijn belijdenissen dus tijdgebonden documenten. Belijdenissen kunnen een belangrijke rol hebben gespeeld in de traditie van een kerk. Maar in de opvatting van de remonstranten is dat geen reden om ze als grondslag van de kerk te (blijven) beschouwen en daarmee bindend te beschouwen voor de kerk als geheel en voor de leden individueel. Dit is wat de remonstranten ook gescheiden houdt van bijvoorbeeld de Samen-op-Weg-kerken. Deze hebben de Nederlandse geloofsbelijdenis van 1568 in hun kerkorde opgenomen als grondslag van hun verenigde kerk.

Discussie

Betekent het feit dat de remonstranten geen belijdeniskerk zijn dat ze niets hebben dat hen bindt? Deze vraag confronteert ons met het spanningsveld tussen vrijheid en gebondenheid, tussen het persoonlijke en gemeenschappelijke. In dit spanningsveld bevindt zich de beginselverklaring, die voor het laatst in 1928 is opgesteld, maar waarover de laatste jaren binnen de Broederschap weer een discussie op gang is gezet. In 1999 is deze discussie geŽindigd. Een grote meerderheid vond dat de beginselverklaring van 1928, afgezien van een paar kleine wijzigingen van tekstuele aard, nog steeds goed onder worden brengt wat de remonstranten bindt.

Binding in vrijheid

De beginselverklaring is een bindend document waarin het individu grote vrijheid wordt gelaten. Het is uitdrukkelijk geen belijdenis: uitdrukkingen als "ik geloof" komen er niet in voor. De beginselverklaring is niet meer, maar ook niet minder dan een omschrijving van wat de geloofsgemeenschap der remonstranten wil zijn. De beginselverklaring is te vergelijken met de omschrijving van de doelstelling van een sportvereniging als deze inhoudt dat deze getrouw aan het beginsel van sportiviteit wil sporten. Maar tegelijkertijd geef je met ondertekening aan de doelstelling en het beginsel te omschrijven. Iemand die de beginselverklaring ondertekent spreekt daarmee de wil uit deel uit te willen maken van de Remonstrantse Broederschap.

Een belijdende kerk

De Remonstrantse Broederschap is dus geen belijdeniskerk. Maar de Broederschap is wel een belijdende kerk. Zij getuigt in haar beginselverklaring van haar verbondenheid met het evangelie, zij beweegt zich "in het spoor der schriften" en laat zich leiden door de gestalte van Jezus Christus in de wijze waarop zij God eert en dient. Dit alles zonder dwang om een bepaalde interpretatie van de bijbel als enige te accepteren of uit te spreken dat remonstranten de ware kerk zijn. De vrijheid en verdraagzaamheid uit de beginselverklaring staan garant voor ruimte en openheid. Maar het gaat wel om een ruimte waarin zich mensen bevinden die belijden dat zij zich herkennen in het evangelie en dat zij in de gestalte van Jezus Christus iets van de god hebben ervaren die zij willen dienen.

Leden en vrienden

Er zijn diverse vormen waarmee mensen hun verbondenheid met het remonstrantisme tot uiting brengen. Leden zijn degenen die formeel de beginselverklaring hebben onderschreven. Sommigen doen dat nadat zij door middel van het schrijven van een persoonlijke belijdenis hun geloof zo goed mogelijk onder worden hebben proberen te brengen. Men kan ook volstaan met zich aanmelden als vriend, zonder de beginselverklaring te ondertekenen, op deze wijze de verbondenheid met het remonstrantisme in wat voor vorm dan ook, gestalte gevend.

Belijdenis
2006

Op de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap op 10 juni 2006 werd een nieuwe belijdenis aanvaard.†
Nadere informatie hierover vindt u in het†Dossier Remonstrantse Belijdenis.†
De tekst van de nieuwe geloofsbelijdenis vindt u†hier.

https://www.remonstranten.nl/product/houvast-aan-vraagzijde-bestaan/


 
Meer informatie   ANBI-register Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl